قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت مهندسی بندگار جم می‌باشد.

  • مالکیت معنوی

    کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت مهندسی بندگار جم می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت مهندسی بندگار جم اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

    شرایط استفاده

    شرایط استفاده از خدمات سایت به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت مهندسی بندگار جم عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.