معرفی مدیریت


مدیر عامل :  مهندس عبدالحمید رازی        
abdolhamid_razi@yahoo.com 
09121986374    
026-33360522
026-33361090

رئیس هیئت مدیره : مهندس مجید منفرد   
majidmonfared@yahoo.com
    09123430871
 026-34209820-22
رکوردی جهت نمایش وجود ندارد...