دست آوردها

  • ساخت بلندترین پل تله فریک و پل کابلی نفررو در ایران.
  • ساخت اولین دستگاه آزمایش جکینگ با دقت 0/001 میلیمتر (مربوط به مکانیک سنگ) مجهز به دیتا لاگر وثبت همزمان در کامپیوتر در ایران.
  • ساخت بسیاری از تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی مکانیک خاک و سنگ برای اولین بار در ایران.
  • سوراخکاری و قلاویز کاری بر روی ورق های هارداکس (ضد سایش) بدون کاهش خواص مکانیکی.
  • ساخت پره های کلاسیفایر سیمان شرق از جنس هارداکس برای اولین بار در ایران.