پل کابلی نفر رو

پل کابلی نفر رو

نام محصول: پل کابلی نفر رو

توضیحات: ویژگی پل کابلی:
1)
انعطاف بالا در طراحی با توجه به محل نصب. 2) نصب سریع. 3) قابل انتقال بودن تجهیزات و لوازم پل در مسیرهای دشوار. 4) هزینه پایین تر نسبت به پلهای فلزی بخصوص در طولهای بلند.