سیستم انتقال تجهیزات

سیستم انتقال تجهیزات

نام محصول: سیستم انتقال تجهیزات

توضیحات: توضیحات تله فریک با حرکت افقی