گروه سازه های فلزی

 گروه سازه های فلزی
شرکت مهندسی بندگار جم با تجربه های فراوان در صنعت سیمان و پتروشیمی و بنادر،ضمن برخورداری از کادر متخصص و لوازم مورد نیاز آمادۀ همکاری با کارفرمایان محترم میباشد.
 1