گروه سازه های کابلی

گروه سازه های کابلی
شرکت مهندسی بندگارجم تنها شرکت فعال در زمینه ساخت پلهای تله فریک و کابلی نفر رو در کشور می باشد، طراحی و ساخت این پلها از سال 1373 با پروژه طرح مطالعاتی سیمره به صورت فعالیت حقیقی مدیران موسس آغاز گردیده و از سال 1375 در قالب حقوقی، تحت نام شرکت مهندسی بندگارجم ضمن بهینه کردن ساخت پلهای مذکوردر جهت افزایش کیفیت و اطمینان ، توانسته است قابلیت حرکت عمودی (آسانسوری) را نیز به پلهای تله فریک خود اضافه نماید. همچنین این شرکت در سال 1385 فعالیت خود رادر زمینه ایجاد مسیرهای دسترسی در مناطق صعب العبور با بازگشایی مسیر دسترسی طرح سد و نیروگاه لیرو آغاز کرده است. سیستم جابجایی در کوهستان که با استفاده از وینچ و کابلهای متصل شده به دو تکیه گاه ، جابجایی تجهیزات و بارهای سنگین را انجام میدهد نیز توسط این شرکت ساخته میشود.
 1